mandag 16. januar 2023

Januartelling 2023 av sangsvaner i Hallingdal.

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 14. januar, med unntak av Hemsedal som ble utført 15. januar.  Per Furuseth tellte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå. Torgrim Breiehagen og Anne Mette Monclair i Ål.  Her var det var  ca. -3 C grader, delvis stille og god sikt. Vegard Bang Fjeldheim telte i Hemsedal. Både desember og  første halvdel av januar har hatt  flere kuldeperioder som har medført at det har vært relativt mye isdannelser i Hallingdalselva og i Strandafjorden (mest i nedre delen), Holsfjorden og Hovsfjorden.

Totalt ble det registrert 147 sangsvaner  i Hallingdal  i  2023 (Tabell 1)  mot  195 sangsvaner året før, noe som er et middels vintertellingsresultat sammenlignet med 2010 og perioden 2014-2022 (Figur 1) Hoveddelen av sangsvanene i Hallingdal oppholdt seg i Strandafjorden, Ål med 112 ind. (76,2 %) av totalantallet. Figur 2 viser  økning av bestanden i Strandafjorden fra nov. 2022-jan. 2023. Ingen  sangsvaner ble registrert i Gol eller Flå og færre i Hol og Nesbyen enn året før, noe som høyst sannsynligvis skyldes mye isforholdene og dermed dårligere næringssøksmuligheter.

Ungfuglandelen (2K) på 12.2 % i 2023, er det laveste registrerte i perioden 2014-2022 i Hallingdal (variasjon 12,4-23,4 %).  Bare 7 ungekull ble registrert i 2023 (2-4'er kull, 1-3'er kull, 3-2'er kull og 1-1'er kull) mot 15 i 2022, men med høyere gjennomsnitt 2.6 mot 1,7 i 2022.  Dette tyder på et dårlig reproduksjonsresultat i hekkeområdene sommeren 2022, noe som også var tilfelle i 2021. Første ungekull (1K) ble observert 15. okt. nederst i Strandafjorden (Figur 3).  Dette 4'er-kullet ble sannsynligvis klekket  på Veståsen, Ål (Figur 4).  Dette  viser at enkelte lokale fugler har reprodusert bra sommeren 2022. Da får vi håpe at resten av vintersesongen blir bra for sangsvanene med gode næringsforhold.

Figur 1: 


Tabell 1: Telling 14.-15. januar 2023: Hallingdal.

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

 2

      5

     7

Ål

     12

  100

  112

Gol

       0

      0

0

Hemsedal

  4  

      5

      9

Nesbyen

 0

    19

    19

Flå

 0

0

0

Totalt

(%)

     18  

(12.2)

  129

(87.8)

  147

 

 Figur 2: Sesongmessig økning av sangsvane i Strandafjorden, Ål.
Figur 3: Sangsvanekull på 4 i Strandafjorden 15.10.22 (fra Veståsen).


 Figur 4: Sangsvanekull på 4 på Veståsen, Ål 17.07.22 (alder ca. 20-25 dager)lørdag 15. januar 2022

Januartelling av sangsvaner i Hallingdal 2022

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 15. januar. Ca. 0 grader, delvis stille og god sikt. Per Furuseth tellte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå, Bent Fjeldheim i Hemsedal og Torgrim Breiehagen og Anne Mette Monclair i Ål. Etter en kuldeperiode i desember ble det langt mildere de siste 14 dagene, med mildvær og sterk vind (Gyda) de to-tre siste dagene før tellingen. Dette medførte at det var lite isdekke i Strandafjorden, Ål og mindre is enn vanlig i Hallingdalselva. Totalt ble det registert 195 sangsvaner i Hallingdal, noe som er et meget godt vintertellingresultat i perioden 2014-2022 (se nederste diagram).  Hoveddelen av sangsvanene var i Strandafjorden, Ål med 147 ind. (75,4% av totalantallet i Hallingdal). Ingen  sangsvaner i Gol eller Flå. Ungfuglandelen var bare på 12.8%, en av de laveste registerte ungfuglandelene i perioden 2014-2022 i Hallingdal (variasjon 12,4-23,4%). 15 ungekull ble registrert (gj.snitt 1,7:  3 - 3'er kull, 4-2'er kull, resten 1'er kull). Dette tyder på et dårlig reproduksjonresultat sommeren 2021. Da får vi håpe at resten av vintersesongen blir bra for sangsvanene med gode næringsforhold.

 15. januar 2022: Hallingdal

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

0

   12

   12

Ål

     22

 125

 147

Gol

       0

     0

    0   

Hemsedal

 2

     9

   11 

Nesbyen

 1

   24

   25

Flå

 0

     0      0

Totalt

(%)

     25  

(12.8)

  170

(87.2)

  195


 

 

 

mandag 18. januar 2021

Januartelling 2021 av sangsvaner i Hallingdal

Vintertellingen av sangsvaner i Hallingdal ble gjennomført 17-18.1.2021. Per Furuseth telte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå, Bent Fjeldheim i Hemsedal og Torgrim Breiehagen i Ål.  Totalt ble det observert 151 sangsvaner, noe som er  litt lavere enn totalantallet de siste to årene (160 og 157). Kuldeperioden i desember har medført at det ble mye isdannelser  i Hallingdalselva og alle sangsvanene i Nesbyen som var i desember var forsvunnet, kanskje mot Hemsedal og Strandafjorden, Ål! Hele nedre delen av Strandafjorden var islagt, bare en renne på sørsiden i øvre del var isfri fra Kleivi (se bilde nederst).

Hemsedal hadde et overraskende høyt antall sangsvaner med ungekull. De 32 ungfuglene (2K) som ble registrert utgjør 21.2 % (se tabell nedenfor) med gj.snitt på 17.4 i perioden 2014-2021. Dette tyder på at ungeproduksjonen sommeren 2020 har vært bra. Et stort ungekull på 5 har hatt tilhold i Strandafjorden og er fortsatt til stede sammen med foreldrene. Dette kullet var klekket i Ål og var det første ungekullet som ankom Strandafjorden 21.9.2020 (se nest nederste bilde). I tillegg  ble det registrert i alt 3 - 5'er ungekull i Hemsedal. Gjennomsnittet var 3.2 (variasjon 1-5) på de 10 kullene som ble registrert under tellingen i Hallingdal. Dette betyr også at svært mange par er uten ungekull og sannsynligvis hatt en mislykket hekkesesong. Da får vi håpe på en mildere vinter, slik at sangsvanene finner nok næring i vassdragene fremover. Erfaringsmessig vil sangsvanene ha mindre energireserver i  februar og mars og er derfor avhengig av åpne vassdrag i denne kritiske perioden. Vannstanden i Strandafjorden bør heller ikke være for høy i samme periode, slik at sangsvanene kan hente plantemateriale dypere nede.

Alle tellingene er også langt inn i artsobservasjoner.no.

17-18. januar 2021: Hallingdal

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

  4

36

    40

Ål

  8

55

    63

Gol

       3

      6

      9

Hemsedal

 17

     22

    39   

Nesbyen

  0

0

0

Flå

  0

0

0

Totalt

(%)

     32  

(21.2)

  119

(78.8)

  151