mandag 16. januar 2023

Januartelling 2023 av sangsvaner i Hallingdal.

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 14. januar, med unntak av Hemsedal som ble utført 15. januar.  Per Furuseth tellte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå. Torgrim Breiehagen og Anne Mette Monclair i Ål.  Her var det var  ca. -3 C grader, delvis stille og god sikt. Vegard Bang Fjeldheim telte i Hemsedal. Både desember og  første halvdel av januar har hatt  flere kuldeperioder som har medført at det har vært relativt mye isdannelser i Hallingdalselva og i Strandafjorden (mest i nedre delen), Holsfjorden og Hovsfjorden.

Totalt ble det registrert 147 sangsvaner  i Hallingdal  i  2023 (Tabell 1)  mot  195 sangsvaner året før, noe som er et middels vintertellingsresultat sammenlignet med 2010 og perioden 2014-2022 (Figur 1) Hoveddelen av sangsvanene i Hallingdal oppholdt seg i Strandafjorden, Ål med 112 ind. (76,2 %) av totalantallet. Figur 2 viser  økning av bestanden i Strandafjorden fra nov. 2022-jan. 2023. Ingen  sangsvaner ble registrert i Gol eller Flå og færre i Hol og Nesbyen enn året før, noe som høyst sannsynligvis skyldes mye isforholdene og dermed dårligere næringssøksmuligheter.

Ungfuglandelen (2K) på 12.2 % i 2023, er det laveste registrerte i perioden 2014-2022 i Hallingdal (variasjon 12,4-23,4 %).  Bare 7 ungekull ble registrert i 2023 (2-4'er kull, 1-3'er kull, 3-2'er kull og 1-1'er kull) mot 15 i 2022, men med høyere gjennomsnitt 2.6 mot 1,7 i 2022.  Dette tyder på et dårlig reproduksjonsresultat i hekkeområdene sommeren 2022, noe som også var tilfelle i 2021. Første ungekull (1K) ble observert 15. okt. nederst i Strandafjorden (Figur 3).  Dette 4'er-kullet ble sannsynligvis klekket  på Veståsen, Ål (Figur 4).  Dette  viser at enkelte lokale fugler har reprodusert bra sommeren 2022. Da får vi håpe at resten av vintersesongen blir bra for sangsvanene med gode næringsforhold.

Figur 1: 


Tabell 1: Telling 14.-15. januar 2023: Hallingdal.

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

 2

      5

     7

Ål

     12

  100

  112

Gol

       0

      0

0

Hemsedal

  4  

      5

      9

Nesbyen

 0

    19

    19

Flå

 0

0

0

Totalt

(%)

     18  

(12.2)

  129

(87.8)

  147

 

 Figur 2: Sesongmessig økning av sangsvane i Strandafjorden, Ål.
Figur 3: Sangsvanekull på 4 i Strandafjorden 15.10.22 (fra Veståsen).


 Figur 4: Sangsvanekull på 4 på Veståsen, Ål 17.07.22 (alder ca. 20-25 dager)