tirsdag 16. januar 2024

Januartelling 2024 av sangsvaner i Hallingdal,

Totalt ble det registrert 210 sangsvaner  i Hallingdal  i  2024 mot  195 sangsvaner  i 2023, noe som er det beste vintertellingsresultat sammenlignet med 2010 og perioden 2014-2023 (12 år totalt) (Figur 1a).  Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 13. januar. Per Furuseth tellte i Hol, Gol, Nesbyen og Flå. Torgrim Breiehagen og Anne Mette Monclair i Ål.  Her var det var  ca. +2-3 C grader, delvis stille og god sikt. Vegard Bang Fjeldheim og Bent Fjeldheim tellte i Hemsedal. Både desember 2023 og  første halvdel av januar 2024 har hatt flere kuldeperioderned ned mot -30 C som har medført at det har vært  mye isdannelser i Hallingdalselva og i Strandafjorden (mest i nedre delen mot R7), Holsfjorden og Hovsfjorden. Ingen  sangsvaner ble registrert i Gol eller Flå og få i Hol og Nesbyen, noe som  skyldes   isforholdene og dermed dårligere nærings-søksmuligheter.

Ungfuglandelen (2K) på 15.7 % i 2024 er litt under gjennomsnitt ungfuglandel som er registrert i perioden 2014-2024 i Hallingdal (16.6 %, variasjon 12,4-23,4 %, se Fig. 1b nedenfor) Hele 11 ungekull ble registrert i 2024 og nesten alle i Strandafjorden (4-4'er kull, 3-3'er kull og 4-2'er kull, gj.nittnlig kullstørrelse 3.0 mot 2.6 2023 Dette tyder på et mer normalt reproduksjonsresultat i hekkeområdene sommeren 2024.

Hoveddelen av sangsvanene i Hallingdal januar 2024 oppholdt seg i Strandafjorden, Ål med  168 ind. (80,0 %) av totalantallet (se Tabell 1). Figur 2 viser økningen av bestanden i Strandafjorden fra nov. 2023-jan. 2024. De fleste ankommer Strandafjorden ultimo november avheng av temperatur og isdannelse i Hallingdalselva. I februar/mars ser det ut til mange av sangsvanene forlater Strandafjorden i februar (se Fig. 3), da ernæringsforholdene blir vanskligere pga. relaltiv høy vannstand gjennom vinteren. Mildvær i denne perioden, gjør at elvestrekninger åpner seg mer  i Hallingdalselva og gir bedre nærings-søkmuligheter. 

To dager før tellingen 13. jan. var nesten alle sangsvanene i Strandafjorden konsentret i vestenden i drivisen med plantemateriale (se Figur 4).  Mildvær noen dager gjør at  sangsvanene fordeler seg mer jevnt, men i februar/mars er også reservefettet brukt opp i større grad og dårligere næringsforhold kan medføre større dødlighet. Sangsvanene i Strandafjorden ser derfor til å forflytte i større grad i feb/mars  nedover i Hallingdalselva, noe dataene på artsobservasjoner.no viser.

               Figur 1 a og b:Tabell 1. Fordeling av sangsvaner i Hallingdal 13.januar 2024.

Kommune

Ungfugl

Adult

Totalt

Hol

 2

      25

    27

Ål

     31

    137

  168

Gol

       0

      0

0

Hemsedal

  0

      6

      6

Nesbyen

 0

      9

      9

Flå

 0

0

0

Totalt

 (%)

33       (15.7)

 177       (84.3)

  210

 

             Figur 2. Økning av sangsvaner i Strandafjorden fra nov. 2023 til jan. 2024.

 
 
 

    Figur 3. Sesongvaraisjon av sangsvaner i Strandafjorden fra nov. 2022 til april.2023.

 
 
 
Figur 4.  Sangsvaner (ca. 130 totalt, ikke alle på bilde) i tett næringssøk  i drivis med vegetasjon nederst i Strandafjorden  11. des. 2024 før mildværet 12-13. des. 2024